List of Degree Colleges in Kitiyawan

  1. Shri Nishadraj Akhandanand Mahavidyalaya, Sultanpur
    Kitiyawan, Uttar Pradesh
    Private
    Affiliated College
    UGC