List of Degree Colleges in Tarun

  1. Shivkala Buddh Shikshan Prashikshan Sansthan, Faizabad
    Tarun, Uttar Pradesh
    Private
    Affiliated College
    NCTE