List of Degree Colleges in Bari

4 Colleges Found
 1. Brajesh Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidhyalaya, Dholpur
  Bari, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 2. Sarita Mahavidhyalaya, Dholpur
  Bari, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
 3. Asian College of Education, Udaipur
  Bari, Rajasthan
  Private
  Affiliated College
  NCTE
 4. Rajkumar College, Dholpur
  Bari, Rajasthan
  Private
  Affiliated College